ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

 

A TranzPress Fordító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Fordítóiroda) jelen dokumentumot abból a célból adta ki, hogy abban általános jelleggel ismertesse a Fordítóiroda eljárásait, általános szerződési feltételeit. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, mivel az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes vállalási feltételeket a Megrendelővel kötendő egyedi megbízási szerződés illetve keretszerződés tartalmazza.

 

  1. Jogi háttér

 

A Fordítóiroda és Megrendelőjének jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, valamint a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá ez utóbbi végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet, illetve a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

 

  1. A Fordítóiroda szolgáltatásai

 

Szolgáltatás: Írásbeli fordítás, lektorálás vagy tolmácsolás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus adathordozón vagy papíron rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus adathordozón vagy papíron elkészített fordítása a Megrendelő által meghatározott célnyelvre. Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a Megrendelő által meghatározott célnyelvre. Tolmácsolás során az elhangzott fordítás akár elektronikus, akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető.

 

Lektorálás: a Fordítóiroda vagy más hasonló szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség, tartalom és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

 

Tanúsított fordítás: a Fordítóiroda Megrendelő kérésére lektorált fordítását fordítóirodai tanúsítvánnyal látja el, melyben kijelenti, hogy a célnyelvi dokumentum a forrásnyelvi dokumentummal mind formai mind tartalmi tekintetben azonos. A tanúsított fordítás nem egyenértékű a hiteles fordítással.

 

Hiteles fordítás és hitelesítési ügyintézés: amennyiben a Megrendelőtől érkező, fordítandó dokumentum a Ctv. 12.§ (1) bekezdése szerinti cégkivonat vagy a Ctv. 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt dokumentumtípusok egyike, azaz a cégjegyzékbe bejegyzendő adat illetve cégirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, taggyűlési jegyzőkönyv, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány, egyéb céges nyilatkozatok, tagjegyzék stb., a továbbiakban együtt: cégiratok) úgy a Fordítóiroda hitelesített fordítást készíthet megrendelőnek a cég választása szerinti európai uniós nyelvre. Ennek során a fordítást a Fordítóiroda lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefűzi, és megfelelő záradékkal és szárazbélyeg-nyomattal látja el. Amennyiben a Megrendelő más, cégiratnak nem minősülő hiteles fordítást, fordításhitelesítést, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot (pl. hatóság által kiállított okiratok, magánokiraton lévő igazolások, közjegyzői tanúsítvány, szabvány jogszabály, szabadalmi leírás, nemzetközi szerződés stb.) igényel, úgy a Fordítóiroda fordításait az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával hitelesíti, tehát fordítást és hitelesítési ügyintézést végez Megrendelő számára.

 

Konszekutív tolmácsolás: a tolmácsolásnak az a formája, amely során a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy meghatározott egysége után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat áll fenn.

 

Szinkrontolmácsolás: a tolmácsolásnak az a formája, amely során a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között nincs közvetlen kapcsolat.

 

Fordító memória: Fordítóiroda korszerű számítástechnikai fordítástámogatást vesz igénybe fordítási munkáinak elvégzésére. Ennek értelmében a fordításokat egy nyelvi adatbázisban rögzíti, mely a hosszú távú költséghatékonyságot és nyelvi egységességet biztosítja Megrendelő számára.

 

Terminológiaépítés: Fordítóiroda keretszerződéses Megrendelőinek folyamatos cég- specifikus szójegyzéket, terminológiát épít a szóhasználati egységesség, konzisztencia és magas színvonalú fordítások biztosítása érdekében.

 

4.         Megrendelés

 

A Fordítóiroda szolgáltatásainak díjait kérésre megküldött árjegyzéke vagy az adott munkára adott egyedi árajánlata határozza meg.

Megrendelés új megbízó esetén eseti megbízási szerződés aláírásával történik. A Fordítóiroda visszatérő ügyfeleivel testre szabott keretszerződést köt a Felek közötti megállapodásnak megfelelően.

Nettó egymillió forint megrendelési érték feletti szolgáltatásokat a Fordítóiroda külön egyedi írásbeli szerződés keretében vállal.

Ismételt megrendelés esetén a Fordítóiroda a Megrendelő további megrendelését akkor fogadja el, ha Megrendelőnek a Fordítóirodával szemben lejárt tartozása, vagy beszámítási igénye nem áll fenn.

A Fordítóiroda felkérheti a Megrendelőt, hogy a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ha a fordítás célját Megrendelő nem közli, akkor a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint készíti el, a Megrendelő általános céljainak figyelembevételével.

A Fordítóiroda írásbeli ajánlatainak érvényességi ideje a kiadás napjától számított 60 (hatvan) naptári nap. Az ajánlatban megjelölt határidő az ajánlattétel napja és a jóváhagyás napja között eltelt munkanapok számával módosul.

 

5.         Az Általános Szerződési Feltételek közzététele, módosítása

 

Fordítóiroda fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentumot részben vagy egészben bármikor módosíthassa. A közzététel jelen pont értelmében a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelenítést jelenti.

 

6.         Fordítóiroda és a Megrendelő jogai, kötelezettségei

 

A Megrendelő a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt a Fordítóirodával szemben kártérítési igénnyel csak a felek között létrejövő keretszerződés szabályai szerint jogosult fellépni. A Felek között megrendelés esetén megkötésre kerülő keretszerződés részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelességeit, a Fordítóiroda felelősségvállalási normáit, és a Megrendelő szavatossági jogait.

Fordítóiroda értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a megrendelés teljesítését vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A felek kötelesek a szerződés teljesítésében együttműködni.

A Fordítóiroda ezúton tájékoztatja Megrendelőit, hogy az általa fordított dokumentumokat az általa meghatározott módon és formátumban (elektronikus adathordozón vagy papír alapon) legalább 1 (egy) évig megőrzi.

 

7.         A szolgáltatás átadás-átvétele

 

A Fordítóiroda az elkészült munkát – a Megrendelő kérésének megfelelően – e-mailen, FTP-n, faxon, vagy igény szerint futárral, CD-n illetve nyomtatott formában juttatja el Megrendelő részére. A futárköltséget Fordítóiroda számlájában külön költségelemként feltünteti.

 

8.         Vállalkozási díj megfizetésének feltételei, elszámolási rendelkezések

 

A Megrendelő a Fordítóiroda szolgáltatását a számlán feltüntetett határidőn belül köteles megfizetni, Fordítóiroda Megrendelőlapon feltüntetett bankszámlájára történő utalással.

A Felek közötti elszámolás részletes feltételeit a megrendelésekre kötött keretszerződés szabályai határozzák meg.

 

10.      Titoktartás és adatvédelem

 

Fordítóiroda - a munkavégzés során tudomására jutott információkkal és a lefordított anyaggal kapcsolatban - titoktartási kötelezettség terheli. Fordítóiroda a teljesítés során tudomására jutott, a Megrendelő vagy végfelhasználó érdekkörébe tartozó információkat, adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik féllel nem közölheti, és más munkáinál sem használhatja fel.

A szerződés teljesítése során a Fordítóiroda közreműködésével létrejövő minden szellemi termék vagyoni jogai (ide értve azok bárminemű felhasználását) azok Megrendelő részére történő átadásával a Megrendelőt illetik meg.

Fordítóiroda kötelezi magát, hogy a Megrendelőre és ügyfeleire vonatkozó adatokat, információkat, üzleti titkokat a legszigorúbb titoktartással kezeli, és át nem adja semmilyen haszonszerzési célzattal.

Fordítóiroda a Megrendelőn keresztül esetlegesen megismert megrendelőkkel, végfelhasználókkal nem lép saját haszonszerzési céllal vállalkozási jogviszonyba sem jelen szerződés ideje alatt, sem annak írásos felbontásának napjától számított két éven belül.

Fordítóiroda tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által megadott személyes adatokat kizárólag a 2016/679/EU számon érvénybe lépett, az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (General Data Protection Regulation, GDPR) meghatározott feltételekkel kezelheti.

 

 

11.      Jogviták rendezése

 

A Megrendelő és a Fordítóiroda köteles együttműködni az esetleges vitás kérdések békés tisztázása érdekében. Esetleges jogvita esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

 

12.      Egyéb információ

 

A Fordítóiroda ISO 9001:2015 minőségbiztosítási szabvánnyal rendelkezik, amelynek értelmében a megrendeléseknek az itt megjelölt minőségbiztosítási szabványban előírtaknak megfelelően tesz eleget.

A Fordítóiroda kötelességének érzi, hogy kiemelkedő szolgáltatással járuljon hozzá Megrendelőinek üzleti sikereihez.